Prasant Saha

Prasant Saha

CEO
Anitha Niranjan

Anitha Niranjan

Managing Director - India
Al Damico

Al Damico

Managing Director - USA & Canada
Kamal Arora

Kamal Arora

Company Secretary
Mandarr Agshikar

Mandarr Agshikar

Association Management - Dubai, UAE
Sushant Saha

Sushant Saha

Director - IT
Indre Rutkauskaite

Indre Rutkauskaite

General Manager - Singapore
Ihab Ismail

Ihab Ismail

General Manager - UAE