Prasant Saha

Prasant Saha

CEO
Anitha Niranjan

Anitha Niranjan

Managing Director - India
Kalyan Goswami

Kalyan Goswami

Head - Association Consulting
Saleh Al Marzooqi

Saleh Al Marzooqi

Managing Director - Middle East
Mandarr Agshikar

Mandarr Agshikar

General Manager - Dubai, UAE
Sushant Saha

Sushant Saha

Director - IT
Arindam Mookherjee

Arindam Mookherjee

Director – Association Consulting
Sushant Saha

Sushant Saha

Director - IT